جلسه برنامه ریزی سال 1397

جلسه برنامه ریزی سال 1397

اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺘﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ صهبا آﺷﯿﺎن در ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد هماهنگی و اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﮐﺎري ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 97/01/16 در هتل ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و ﻃﯽ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ همراه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

شرکت_ساختمانی_صهبا_آشیان, صهبا_آشیان
نوشته قبلی
کتاب راهنمای نرم افزار کانتم
نوشته بعدی
شرکت سامه تکسا ایرانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید