1. خانه
  2. نشست ها
  3. جلسه برنامه ریزی سال 1397

جلسه برنامه ریزی سال 1397

جلسه برنامه ریزی سال 1397

اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺘﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ صهبا آﺷﯿﺎن در ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد هماهنگی و اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﮐﺎري ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 97/01/16 در هتل ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و ﻃﯽ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ همراه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

,
نوشته قبلی
کتاب راهنمای نرم افزار کانتم
نوشته بعدی
شرکت سامه تکسا ایرانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید